fbpx
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Marjolein Rohde – Living Your Happy Life

Klik hier voor een downloadversie van deze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Inleiding

Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Opdrachtnemer: De eenmanszaak Living Your Happy Life, als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74532634 (livingyourhappylife.nl).
• Diensten: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Living Your Happy Life, zoals – maar niet beperkt tot – online/offline programma’s, cursussen, workshops, trainingen, begeleidings- of coachingstrajecten, (online) abonnementen, events en live bijeenkomsten.
• Opdrachtgever: De persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
• Deelnemer: Degene die deelneemt aan een online programma, coaching-, begeleidings-, advies- of trainingstraject, workshop, event, live bijeenkomst of die anderszins een dienst van de opdrachtnemer gebruikt, ook als hij/zij niet zelf de opdrachtgever is.

Contactgegevens
Adres: Het Verlaat 123, 7325 HD Apeldoorn
E-mail: marjolein@livingyourhappylife.nl

Artikel 2. Werkingssfeer

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met de opdrachtnemer.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Een eventuele afwijking geldt alleen voor het betreffende geval; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij de opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
2.4 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, wordt de opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later gesloten overeenkomsten.
2.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten aan, vervolgopdrachten aan en verlengingen van aanbiedingen en overeenkomsten met de opdrachtnemer.
2.6 Niet alleen de opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is meegedeeld waarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld.
3.2 Mondelinge toezeggingen door de opdrachtnemer zijn pas verbindend zodra deze schriftelijk bevestigd zijn.
3.3 De prijzen in de genoemde offertes en aanbiedingen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Eventuele in het kader van de overeenkomst door de opdrachtnemer te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, zijn niet inbegrepen in de genoemde offertes en aanbiedingen, tenzij anders aangegeven.
3.4 Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat deze door de opdrachtnemer schriftelijk zijn geaccepteerd, dan wel op het moment dat de opdrachtnemer feitelijk een begin van uitvoering heeft gemaakt.
3.5 Offertes zijn gebaseerd op de informatie die op dat moment bij de opdrachtnemer beschikbaar is.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 De opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, tenzij er vanuit de kant van de opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.
4.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer willen beperken, is hiermee bevestigd dat alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer de bevoegdheid inhouden dat de opdrachtnemer een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever kan aanvaarden.
4.3 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat ze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt.
4.4 Indien de opdrachtnemer de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig heeft ontvangen, dan heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.5 Indien overeengekomen is dat de overeenkomst in fases zal worden uitgevoerd, kan de opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.6 Indien de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook die daaruit voortvloeit.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 De opdrachtgever en de opdrachtnemer zullen de overeenkomst tijdig en in overleg aanpassen, indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen.
5.2 Indien de partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien een wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.
5.4 Indien de opdrachtgever en de opdrachtnemer een vaste vergoeding overeengekomen zijn, zal de opdrachtnemer aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze vergoeding tot gevolg heeft.

Artikel 6. Opschorting en beëindiging/ontbinding van de overeenkomst

6.1. De opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever/deelnemer diens verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
6.2. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, op te schorten, indien de opdrachtgever/deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, dan wel indien de opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen of indien omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever/deelnemer diens verplichtingen niet zal nakomen.
In het geval er goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever/deelnemer diens verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming deze rechtvaardigt.
6.3. Indien de opdrachtgever/deelnemer wezenlijk ontoereikend is in de nakoming van zijn verplichtingen en deze ook niet alsnog nakomt binnen een redelijke termijn nadat deze partij hier uitdrukkelijk op gewezen is door de opdrachtnemer, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder dat zij de opdrachtgever/deelnemer enige vergoeding verschuldigd is. De prestaties die geleverd zijn tot de beëindiging dienen op de overeengekomen wijze betaald te worden.
6.4. De opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een online/offline programma, een cursus, workshop, training, begeleidings-of coachingstraject, abonnement, event en/of live bijeenkomst te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren. In die gevallen heeft de opdrachtgever wel recht op terugbetaling van het volledige door hem aan de opdrachtnemer betaalde bedrag.
6.5. De opdrachtnemer is tevens bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich zodanige omstandigheden voordoen dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden verlangd.
De opdrachtnemer is ook bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich anderszins zodanige omstandigheden voordoen dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
6.6. De opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en die niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het gewone verkeer gelden opvattingen voor rekening van de opdrachtnemer komt.
6.7. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Zoals, maar niet beperkt tot, stroom- of internetstoringen, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden.
De opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
6.8. De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is zowel opdrachtnemer als opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.
6.9. Voor zover de opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen, of deze zal kunnen nakomen, en als aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren.
6.10. In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
6.11. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 7. Bijzondere voorwaarden online/offline coach programma’s

7.1. De opdrachtgever heeft tot veertien (14) dagen na de start van het online/offline programma de mogelijkheid om deelname te annuleren. Het deelnemersgeld zal dan teruggestort worden. Er hoeft geen reden opgegeven te worden. Persoonlijke feedback aan de opdrachtnemer, waaronder de reden voor annulering, wordt wel op prijs gesteld.
7.2. Na deze veertien (14) dagen bedenktijd is het niet meer mogelijk om deelname na aanschaf te annuleren. De opdrachtgever is derhalve verplicht het volledige deelnemersgeld te betalen. De opdrachtgever komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.
7.3. De opdrachtnemer deelt haar kennis, ervaring en tools in haar programma’s. Zelf moet de deelnemer naast het volgen van het programma voldoende tijd nemen voor het implementeren van het geleerde in het eigen leven. Het succes van het programma is grotendeels afhankelijk van de eigen inzet, inspanningen en doorzettingsvermogen van de deelnemer.
De opdrachtnemer zal zich inspannen dat de deelnemer de juiste handvatten heeft om succes te behalen en staat binnen de grenzen van het programma klaar voor de deelnemer. De ondersteuning die de opdrachtnemer biedt, is afhankelijk van het pakket dat de opdrachtgever heeft aangeschaft. Deze ondersteuning staat omschreven op de website van de opdrachtnemer.
7.4. De opdrachtnemer streeft ernaar de materialen levenslang toegankelijk te houden voor de deelnemer, maar kan dit niet garanderen.
Als de opdrachtnemer de materialen gaat verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, zal zij dit altijd drie maanden van tevoren per e-mail laten weten aan de deelnemer. Deze is dan in de gelegenheid de materialen te downloaden of op een andere manier te bewaren.
De opdrachtnemer zal dit bericht versturen naar het laatste e-mailadres dat de deelnemer aan haar bekend heeft gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor risico van de deelnemer.
7.5. Eventuele coachingsgesprekken die onderdeel zijn van een online programma, dienen bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, vervalt het coachingsgesprek direct en kan het niet ingehaald worden.
7.6. Eventuele coachingsgesprekken die onderdeel zijn van een online programma dienen binnen de duur van het programma plaats te vinden. De opdrachtnemer kan niet garanderen dat er, na een annulering van een coachingsafspraak door de deelnemer, een mogelijkheid is zo’n gesprek na afloop van het programma alsnog in te halen. Dit kan dus betekenen dat het coachingsgesprek komt te vervallen.

Artikel 8. Bijzondere voorwaarden coaching

8.1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
De opdrachtnemer zal zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach verwacht mag worden.
8.2. Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden ingepland. Als de afspraak later dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, is de opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief in rekening te brengen dat afgesproken is voor het gesprek, met een minimum van
€ 90,00. Indien de opdrachtgever/deelnemer niet op/bij het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

Artikel 9. Bijzondere voorwaarden community

9.1. Indien er in het coachings-/trainingsprogramma gebruik gemaakt wordt van een community, waarin deelnemers ervaringen met elkaar delen en elkaar steunen, dient de deelnemer zich te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts is de deelnemer gehouden zich te gedragen conform de door de opdrachtnemer gehanteerde huisregels voor de betreffende community.
9.2. De opdrachtnemer is gerechtigd om de deelnemer, zonder opgaaf van reden, de toegang tot de community te weigeren of deze uit de community te (doen) verwijderen, indien de deelnemer zich niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, dan wel indien de opdrachtnemer dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde binnen de community. De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie.

Artikel 10. Bijzondere voorwaarden abonnementsconstructie

10.1. Als de tussen de partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op een abonnementsvorm, dan wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2. Beide partijen kunnen de overeenkomst voor een dergelijke abonnementsvorm schriftelijk opzeggen met ingang van de volgende kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste tien (10) dagen vóór de volgende kalendermaand (ofwel: uiterlijk op de 21e van een maand met 31 dagen).
10.3. Indien er een community verbonden is aan de abonnementsconstructie, dan gelden tevens de voorwaarden uit artikel 8.

Artikel 11. Bijzondere voorwaarden events en live bijeenkomsten

Aanschaf toegangskaarten
11.1. Toegangskaarten voor events en live bijeenkomsten zijn aan te schaffen op de door de opdrachtnemer voorgeschreven wijze. Alleen toegangskaarten die bij de opdrachtnemer zijn aangeschaft – of bij (erkende) voorverkoopbureaus die door de opdrachtnemer zijn ingeschakeld – worden als geldig erkend.
11.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de bij de aankoop verstrekte gegevens. Eventuele onjuiste gegevens komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Toegang en verblijf
11.3. De deelnemer is gehouden de toegangskaart gedurende het gehele event en/of de live bijeenkomst bij zich te dragen en op het eerste verzoek te tonen aan de opdrachtnemer, of aan derden die door de opdrachtnemer ingeschakeld zijn.
11.4. Gedurende het verblijf op de locatie van het event en/of de live bijeenkomst, dient de deelnemer zich te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts is de deelnemer gehouden zich te gedragen conform de door de opdrachtnemer of de locatie eventueel aanvullende gehanteerde huisregels die betrekking hebben op het event en/of de live bijeenkomst. In dit verband is de deelnemer tevens verplicht de aanwijzingen en instructies op te volgen die de opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden geven.
11.5. De opdrachtnemer is gerechtigd om de deelnemer, zonder opgaaf van reden, de toegang tot de locatie te weigeren of deze van de locatie te (doen) verwijderen, indien de deelnemer zich niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, dan wel indien de opdrachtnemer dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het event en/of de live bijeenkomst. De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie.

Annulering/restitutie
11.6. Eenmaal gekochte toegangskaarten worden niet teruggenomen door de opdrachtnemer en kunnen niet worden geruild, tenzij expliciet anders aangegeven is bij aanschaf. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of van reserveringskosten plaats, tenzij expliciet anders aangegeven is bij aanschaf.
11.7. Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan het event en/of de live bijeenkomst, is het in bepaalde gevallen toegestaan zich kosteloos te laten vervangen door een ander. De opdrachtgever dient hierover per e-mail contact op te nemen met de opdrachtnemer en vooraf goedkeuring te krijgen.
11.8. De opdrachtnemer is gerechtigd het event en/of de live bijeenkomst te annuleren dan wel te verschuiven naar een andere datum of locatie, als zij dit om enigerlei reden wenselijk acht. Hiermee ontstaat geen aansprakelijkheid voor eniglei schade die de opdrachtgever/deelnemer ten gevolge daarvan lijdt.
11.9. Indien het event en/of de live bijeenkomst door de opdrachtnemer wordt geannuleerd of verschoven naar een andere datum of locatie, heeft de opdrachtgever het recht om deelname te annuleren. De opdrachtnemer is dan verplicht de het tarief te restitueren dat de opdrachtgever eerder aan de opdrachtnemer heeft voldaan.
11.10. Het restitutieverzoek, zoals beschreven in artikel 7.7, wordt naar de opdrachtnemer gemaild, inclusief de op naam gestelde toegangskaart.
11.11. Servicekosten en/of (overige) schade worden niet vergoed. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op (vervangende) toegang tot een ander event en/of live bijeenkomst.
11.12. Restitutie vindt slechts plaats na overhandiging van een geldige toegangskaart voor het/de betreffende event/live bijeenkomst binnen veertien (14) dagen na bekendmaking van de verplaatsing dan wel annulering.

Foto-/filmopnamen
11.13. De opdrachtnemer is gerechtigd om voor marketingdoeleinden foto- en/of filmopnamen te maken van het event en/of de live bijeenkomst en de daar aanwezige personen. Deelnemers dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen. De opdrachtnemer is hiervoor geen enkele vergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever/deelnemer.
Hetzelfde geldt voor de eventuele derde aan wie de opdrachtnemer toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging.

Aansprakelijkheid
11.14. Het betreden van de locatie en het bijwonen van het event en/of de live bijeenkomst geschiedt op eigen risico van de deelnemer. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de deelnemer.
11.15. De deelnemer is aansprakelijk voor en dient zich adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door eigen toedoen of nalatigheid wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door diens goederen wordt veroorzaakt.

Artikel 12. Geheimhouding

12.1. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever/deelnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander als zodanig is bestempeld of als dit als vanzelfsprekend voortvloeit uit de aard van de informatie.
12.2. De opdrachtnemer zal niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern refereren aan de opdracht.
12.3. Indien de opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is om vertrouwelijke informatie (mede) te verstrekken aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden, en de opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en is de opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
12.4. De opdrachtnemer neemt de privacy van de opdrachtgever/deelnemer serieus en gebruikt diens persoonsgegevens alleen in het kader van haar dienstverlening. De opdrachtnemer houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens de opdrachtnemer verwerkt en met welk doel, is te vinden in de Privacyverklaring.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

13.1. De opdrachtnemer blijft houder/eigenares van (eventuele) auteursrechten, merkrechten, modelrechten, handelsnaamrechten of andere rechten van intellectueel eigendom van geleverde diensten.
De opdrachtgever/deelnemer mag de dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan hem verstrekt zijn.
Het is de opdrachtgever/deelnemer niet toegestaan deze dragers te vermenigvuldigen, door te sturen, te kopiëren, door te verkopen of anderszins te delen met derden.
Het is de opdrachtgever/deelnemer evenmin toegestaan deze aanduidingen van (eventuele) auteursrechten, merkrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, en andere rechten van intellectueel eigendom te wijzigen of te verwijderen.
13.2. Het is de opdrachtgever/deelnemer ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij de opdrachtnemer hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
13.3. Bij overtreding van dit artikel is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een direct opeisbare boete van € 5.000,00 verschuldigd voor iedere overtreding, alsmede
€ 10.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de opdrachtnemer om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen, alsmede onverminderd al haar overige rechten.
13.4. De opdrachtnemer is gerechtigd om de door haar opgedane kennis bij de uitvoering van de werkzaamheden, te gebruiken voor andere doeleinden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Prijzen en betalingsvoorwaarden

14.1. De prijzen van de programma’s van de opdrachtnemer staan op de website www.livingyourhappylife.nl. Deze prijzen zijn inclusief BTW.
14.2. Betaling kan ineens of in termijnen worden voldaan.
Als de opdrachtgever het bedrag in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan, net zo lang tot het volledige bedrag is voldaan.
14.3. Betaling dient voldaan te worden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
14.4. Betaling dient voldaan te worden op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
14.5. Betaling dient voldaan te worden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
14.6. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling of sommatie vereist is. In dat geval is de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een rente van 1,5% verschuldigd per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.
14.7. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en toegangen (tot online programma’s, community’s, events, bijeenkomsten, trainingsdagen, coachingsgesprekken, online sessie en dergelijke) met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
14.8. Bij een betalingsachterstand ontvangt de opdrachtgever een herinnering waarin vermeld staat dat er bij niet tijdige betaling administratiekosten worden doorberekend.
Indien na de aanmaning niet tot betaling is overgegaan, worden de administratiekosten verhoogd vanwege ingebrekestelling.
Heeft er daarna nog geen betaling plaatsgevonden, dan wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.
14.9. Indien de opdrachtnemer maatregelen moet nemen ter incasso van haar vordering, is de opdrachtgever gehouden haar alle daadwerkelijke bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.
De opgave door de opdrachtnemer van die kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs).
De incassokosten bedragen te allen tijde minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,00.
14.10. Reclames omtrent een factuur en klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen één (1) week na dagtekening van de factuur schriftelijk bij de opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten ter zake heeft verspeeld. Een reclame of klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.
14.11. In het geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
14.12. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
14.13. Als van de opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan de opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens die de opdrachtgever/deelnemer heeft verstrekt.
15.2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tijdig de facturen van de opdrachtnemer te betalen.
15.3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van de opdrachtgever/deelnemer en/of derden. De opdrachtgever/deelnemer vrijwaart de opdrachtnemer voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.
15.4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.
15.5. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
15.6. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van dát gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes (6) maanden wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes (6) maanden verschuldigde factuurbedrag.
15.7. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
15.8. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van één (1) jaar na de dag waarop de opdrachtgever/deelnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor die schade.
15.9. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet de opdrachtgever/deelnemer de opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat de opdrachtnemer in staat is haar verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 16. Klachten

16.1. Mocht de opdrachtgever/deelnemer ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet deze dat zo spoedig mogelijk laten weten aan de opdrachtnemer, door deze een e-mail te sturen. De opdrachtgever/deelnemer stuurt een zo duidelijke mogelijke omschrijving van de klacht, zodat de opdrachtnemer in staat is te reageren en om de klacht te herstellen als deze gegrond is. Een klacht die niet duidelijk omschreven is, zal niet in behandeling genomen worden.
16.2. Klachten dienen binnen veertien (14) dagen na het volgen van een bepaald programma(onderdeel) ofwel na de constatering ervan aan de opdrachtnemer gemeld te worden. Indien de klacht later gemeld wordt, heeft de opdrachtgever/deelnemer geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
16.3. Ook als de opdrachtgever/deelnemer een klacht stuurt, blijft de verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 17. Geschillen

17.1 Bij eventuele geschillen zullen opdrachtnemer en opdrachtgever altijd eerst hun best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat zij het geschil aan de rechter voorleggen.
17.2 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.3 Indien opdrachtnemer en opdrachtgever er onderling niet uitkomen, zullen zij geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, onderwerpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

Artikel 18. Slotbepalingen

18.1. In het geval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.
18.2. Tezamen met de bevestigingsmail vormen deze voorwaarden, daaronder inbegrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, de volledige overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
18.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mogen worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
18.4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een situatie voordoet die niet geregeld is in deze algemene voorwaarden, dan is het bepaalde in artikel 18.3 van toepassing.
18.5. Indien de opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat zij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
18.6. De opdrachtnemer is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. De opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan de opdrachtgever/deelnemer sturen.
Indien er geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor de opdrachtgever/deelnemer in werking zodra deze de wijzigingen heeft/hebben ontvangen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is kenbaar via www.livingyourhappylife.nl en kan op verzoek per post of e-mail worden toegestuurd.

 

Apeldoorn, 3 mei 2019